Kiedy loteria promocyjna, staje się loterią promocyjną organizowaną przez sieć Internet? - Tomasz Makaruk

Kiedy loteria promocyjna, staje się loterią promocyjną organizowaną przez sieć Internet?

Znowelizowana Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych – dalej: ustawa (pełna analiza głównych zmian w zasadach organizacji loterii od 1 kwietnia 2017 r. omówiona została pod tym linkiem https://www.marketingbusinessblog.pl/glowne-zmiany-w-zasadach-organizacji-loterii-od-1-kwietnia-2017/), z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadziła pojęcie gry hazardowej urządzanej przez sieć Internet. Nie ulega wątpliwości, iż loteria promocyjna jest grą hazardową (wynika to wprost z postanowień art.  1 ust 1 ustawy, który mówi, iż „Grami hazardowymi są gry losowe (…)” oraz art. 2 ust. 1 ustawy, w którym czytamy m.in., iż „Grami losowymi są (…) loterie promocyjne (ust. 10).

Przepisy znowelizowanej ustawy nie zawierają definicji w jakich przypadkach gra powinna być uznana przez jej organizatora jako „urządzana przez sieć Internet”. Wątpliwości w szczególności budzą pytania o to czy wykorzystanie sieci Internet w poniższym zakresie czyni z danej loterii „loterię urządzaną przez sieć Internet” w tym w przypadku:

  • publikowania danych dotyczących gry (w tym regulaminu) na stronie internetowej,
  • rejestracji dokonanego zakupu, uprawniającego do udziału w loterii promocyjnej, przez stronę internetową, polegającej zazwyczaj na podaniu danych osobowych uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i przesłaniu skanu dowodu zakupu,
  • komunikacji z uczestnikiem loterii, przede wszystkim w celu poinformowania go o skutecznym zgłoszeniu udziału w grze oraz o uzyskaniu nagrody (zazwyczaj przez wiadomość SMS lub e-mail),
  • prowadzenia internetowego konta uczestnika loterii i zapisywaniu na tym koncie punktów (uprawniających później uczestnika do ich wymiany na nagrody rzeczowe lub pieniężne), jeżeli nagrodą w loterii promocyjnej są takie punkty.

Rozstrzygnięcie zagadnienia dokonane zostało w grudniu 2017 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów w uzasadnieniu odmowy zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry urządzanej przez sieć Internet.  W piśmie Minister powołał się na fakt, iż stosowny Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, która wydał zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej organizowanej przez wnioskodawcę, nie wydał zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej przez sieć Internet (wydane zezwolenie dotyczy urządzania loterii promocyjnej).

W konkluzji zapisano, iż „ (…) w ocenie Ministra Rozwoju i Finansów brak jest podstaw do zatwierdzenia przedstawionego przez Spółkę Regulaminu odpowiedzialnej gry urządzanej przez sieć Internet, w sytuacji, gdy Spółka nie posiada zezwolenia na urządzania loterii promocyjnej przez sieć Internet.”

Minister Rozwoju i Finansów wprowadził swojego rodzaju automatyzm, w ramach którego brak zezwolenia na urządzania loterii promocyjnej przez sieć Internet oznacza brak konieczności zatwierdzania regulaminu odpowiedzialnej gry. Oznacza to bowiem, że jeżeli stosowny Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wyda zezwolenie na urządzania loterii promocyjnej (a nie loterii promocyjnej urządzanej przez sieć Internet) to niezależnie od zakresu wykorzystania sieci Internet w danej promocji nie zajdzie konieczność sporządzania i zatwierdzania regulaminu odpowiedzialnej gry.

Co prawda ustawa nie przewiduje trybu w ramach którego można ubiegać się o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej przez sieć Internet (zauważmy, iż art. 39 ustawy mówi o „Wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej) to rozstrzygnięcie jasno precyzuje kryterium na podstawie którego dana loteria promocyjna jest loterią promocyjną urządzaną przez sieć Internet. Kryterium tym jest fakt, wydania przez stosownego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zezwolenia na urządzania loterii promocyjnej urządzanej przez sieć Internet.

10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *