Regulamin odpowiedzialnej gry - Tomasz Makaruk

Regulamin odpowiedzialnej gry

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych – dalej: ustawa (pełna analiza głównych zmian w zasadach organizacji loterii od 1 kwietnia 2017 r. omówiona została pod tym linkiem https://www.marketingbusinessblog.pl/glowne-zmiany-w-zasadach-organizacji-loterii-od-1-kwietnia-2017/), która w z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadziła na mocy art. 15i ust 1 wymóg wdrożenia przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet regulaminu odpowiedzialnej gry, zwróciliśmy się do Ministra Rozwoju i Finansów (Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od gier) z wnioskiem o zatwierdzenie projektu takiego regulaminu.

Poczyniliśmy te kroki z daleko idącej ostrożności, bez względu na okoliczność, że nowo uchwalone przepisy dalekie są od precyzji legislacyjnej i nie zawierają definicji w jakich przypadkach gra powinna być uznana przez jej organizatora jako „urządzana przez sieć Internet”. W świetle tego faktu, istniała wątpliwość czy loterie promocyjne urządzane przez i360 spełniają kryterium „gry hazardowej urządzanej przez sieć Internet”. Wykorzystanie Internetu w organizowanych przez i360 Sp. z o.o. grach polega przede wszystkim na:

  • publikowaniu danych dotyczących gry (w tym regulaminu) na stronie internetowej,
  • rejestracji dokonanego zakupu, uprawniającego do udziału w loterii promocyjnej, przez stronę internetową, polegającej zazwyczaj na podaniu danych osobowych uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i przesłaniu skanu dowodu zakupu,
  • komunikacji z uczestnikiem loterii, przede wszystkim w celu poinformowania go o skutecznym zgłoszeniu udziału w grze oraz o uzyskaniu nagrody (zazwyczaj przez wiadomość SMS lub e-mail),
  • ewentualnie może polegać również na prowadzeniu internetowego konta uczestnika loterii i zapisywaniu na tym koncie punktów (uprawniających później uczestnika do ich wymiany na nagrody rzeczowe lub pieniężne), jeżeli nagrodą w loterii promocyjnej są takie punkty.

Równocześnie zwróciliśmy się  o udostępnienie kryteriów według których dokonać należy weryfikacji, czy dana gra hazardowa jest urządzana przez sieć Internet w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu. Brak definicji legalnej tego pojęcia, jak również deficyt oficjalnych wyjaśnień resortu finansów w tym przedmiocie powodują, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tej branży znajdują się w stanie znacznej niepewności odnośnie obciążających je obowiązków.

Ministerstwo pięciokrotnie przesuwało termin załatwienia sprawy, każdorazowo wydając postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu. Finalnie w grudniu 2017 r. (czyli po upływie ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku) Minister Rozwoju i Finansów wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry urządzanej przez sieć Internet. W piśmie powołano się na fakt, iż stosowny Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, która wydał zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej organizowanej przez wnioskodawcę, nie wydał zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej przez sieć Internet (wydane zezwolenie dotyczy urządzania loterii promocyjnej). W konkluzji zapisano, iż „ (…) w ocenie Ministra Rozwoju i Finansów brak jest podstaw do zatwierdzenia przedstawionego przez Spółkę Regulaminu odpowiedzialnej gry urządzanej przez sieć Internet, w sytuacji, gdy Spółka nie posiada zezwolenia na urządzania loterii promocyjnej przez sieć Internet.”

Regulamin odpowiedzialnej gry - Tomasz Makaruk

Wniosek o udostępnienie kryteriów według których dokonywana jest weryfikacja, czy dana gra hazardowa jest urządzana przez sieć Internet pozostał bez odpowiedzi. Wskazano, iż w przypadku wątpliwości czy dane przedsięwzięcie spełnia cechy gry hazardowej, w tym gry urządzanej przez sieć Internet, można wystąpić do Ministra Rozwoju i Finansów (po wniesieniu stosownej opłaty) o rozstrzygnięcie na podstawie art. 2 ust 6 i 7 ustawy.

Słowem komentarza. Minister Rozwoju i Finansów wprowadził swojego rodzaju automatyzm, w ramach którego brak zezwolenia na urządzania loterii promocyjnej przez sieć Internet oznacza brak konieczności zatwierdzania regulaminu odpowiedzialnej gry.

Oznacza to bowiem, że jeżeli stosowny Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wyda zezwolenie na urządzania loterii promocyjnej (a nie loterii promocyjnej urządzanej przez sieć Internet) to niezależnie od zakresu wykorzystania sieci Internet w danej promocji nie zajdzie konieczność sporządzania i zatwierdzania regulaminu odpowiedzialnej gry.

Tyle tylko, że …. ustawa nie przewiduje trybu w ramach którego można ubiegać się o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej przez sieć Internet (zauważmy, iż art. 39 ustawy mówi o „Wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej). Konsekwencje są daleko idące, gdyż znacząco upraszczają obowiązki ciążące na organizatorach loterii promocyjnych wynikających z zapisów art. 15 a-i ustawy.

7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *