Wątpliwości organizatora loterii audioteksowej dotyczące IGH-1 oraz IGH/1A - Tomasz Makaruk

Wątpliwości organizatora loterii audioteksowej dotyczące IGH-1 oraz IGH/1A

Doświadczenia wypełnienia obowiązku złożenia IGH-1 oraz IGH/1A uczą, iż formularze te sporządza się za każdy z kwartałów osobno (nie narastająco) i składa Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, który wydał zezwolenie na urządzenie loterii audioteksowej.

Zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471) (dalej: ustawa) organizator loterii audioteksowej zobowiązany jest przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.

Wątpliwości organizatora loterii audioteksowej dotyczące IGH-1 oraz IGH/1A - Tomasz Makaruk

Przykładowy druk IGH-1

 Szczegółowy zakres danych, tryb i formularze, za pomocą których wyżej wymienione dane należy przekazywać, określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1304). Formularze, za pośrednictwem których należy przekazywać dane, noszą oznaczenie IGH-1 oraz IGH/1A.

Właściwość organu

Ponieważ ustawodawca wskazuje adresata zestawień opisanych w art. 79 ust 2 ustawy jako „ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dyrektora izby administracji skarbowej”, w praktyce powstaje wątpliwość, do którego ze wskazanych organów należy przesyłać omawiane formularze. Spójnik lub oznacza bowiem alternatywę łączną (nierozłączną), czyli dopuszcza możliwość współwystępowania sytuacji komunikowanych przez zdanie łączone tym spójnikiem (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2006 r.) W praktyce złożenie ich za pierwszy kwartał 2017 r. (czyli wypełniając po raz pierwszy obowiązek wprowadzony znowelizowaną ustawą w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2017 r.) do obu organów zaowocowało otrzymaniem pism, które jedynie rzeczone wątpliwości pogłębiły.

Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Izby Administracji Skarbowej w Łodzi  poinformował bowiem,  iż dokumentację IGH-1 oraz IGH/1A należy zgodnie z właściwością przesyłać bezpośrednio do Ministerstwa Finansów do Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier. Zaś Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów w otrzymanym równolegle piśmie poinformował, iż dokumentacja IGH-1 oraz IGH/1A powinna zostać przekazana….. wyłącznie dyrektorowi izby administracji skarbowej, który udzielił zezwolenia na organizację loterii.

W toku dalszych rozmów ustalono finalnie, iż zestawienia danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności organizatorów loterii audioteksowych należy wysyłać zgodnie z instrukcją Ministerstwa Finansów do dyrektora izby administracji skarbowej, który udzielił zezwolenia na organizację loterii.

Sposób ujęcia danych

Z uwagi na wątpliwości co do sposobu ujęcia danych za drugi i kolejne kwartały, zwróciliśmy się o wyjaśnienie, czy dane należy prezentować w sposób narastający (tzn. IGH-1 oraz IGH/1A składane 21 lipca br. winno ujmować dane za okres od stycznia do czerwca włącznie czy też za każdy kwartał osobno.) W tym przypadku pierwotnie także uzyskaliśmy sprzeczne informacje. Finalnie wskutek wymiany korespondencji oraz w efekcie rozmów telefonicznych Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi poinformował, iż właściwym sposobem prezentacji danych jest przedstawienie ich za każdy kwartał osobno. Innymi słowy dane składane 21 lipca winny obejmować wyłącznie okres od kwietnia do czerwca, dane składane 23 października 2017 r. (21 października 2017 r. przypada bowiem w sobotę) winny być składane za okres od lipca do września, i finalnie dane składane 22 stycznia 2018 r. (21 stycznia 2018 r. przypada bowiem w niedzielę) winny być prezentowane za okres od października do grudnia.

Ufamy, iż powyższe wyjaśnienia okażą się pomocne w codziennej pracy nad realizacją loterii audiotekstowych. A wszystkich Państwa, którzy woleliby uniknąć opisanych tu dylematów, zapraszamy do kontaktu z Dawidem Łuciukiem (dawid.luciuk@i360.com.pl oraz tel: 600.534.631) dyrektorem sprzedaży który przedstawi ofertę i360 w zakresie organizacji loterii dla Państwa.

Post scriptum z 28.10.2017 r.

Pod koniec dnia wczorajszego, tj. 27.10.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo od Dyrektora z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w którym powołane jest pismo Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów, zawierające informacje o tym, iż formularze IGH-1 „muszą dotyczyć tylko i wyłącznie danego kwartału”. W piśmie wskazano, iż „nie prawidłowym jest bowiem przekazywanie danych w ujęciu narastającym, tj. np. za dwa kwartały.”

W piśmie znajduje się również zdanie o treści następującej: „Również formularz IGH1/A, który jest załącznikiem dotyczącym wyłącznie ośrodków gier nie powinien być dołączany do formularza IGH-1”. W tym ostatnim zakresie skierujemy zapytanie do autora otrzymanego pisma, gdyż dotychczas zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej, przed którymi prowadziliśmy postępowania, żądali aby wyniki finansowe każdej prowadzonej loterii audioteksowej przekazywać na osobnym formularzu IGH1/A.

***

Post scriptum z 17.10.2018 r. W piśmie z dnia 21 sierpnia 2018 r. Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów wystosował pismo do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w którym zwraca się o „pouczenie o wynikającym z ustawy o grach hazardowych obowiązku informacyjnym lub jego braku” w przypadku gdy organizator loterii promocyjnych składa formularz IGH-1 pomimo braku takiego obowiązku.

Stanowisko takie zostało potwierdzone w piśmie z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygnowane przez Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w którym zaprezentowane stanowisko, iż „formularze IGH-1 dotyczące wydania zezwoleń na organizowanie loterii audiotekstowych składa się tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania takich zezwoleń na przeprowadzenie powyższych loterii w danym kwartale. Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o grach hazardowych powstaje w momencie uzyskania zezwoleń, w innym przypadku obowiązku takiego nie ma”.

Wątpliwości organizatora loterii audioteksowej dotyczące IGH-1 oraz IGH/1A - Tomasz Makaruk

Pomimo, iż stanowisko takie nie wynika z literalnego brzmienia UOGH to trudno sobie wyobrazić, aby dysponując dwoma wymienionymi powyżej pismami zawierającymi stanowisko dwóch organów nie obronić tezy o braku obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A podczas ewentualnej kontroli. Podsumowując zatem – organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A.

9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *