Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi? - Tomasz Makaruk

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi?

Generalizując i zachowując zdrowy dystans emocjonalny do analizowanego zjawiska, przedsiębiorstwa w Polsce można podzielić na trzy kategorie: 1. Te, które organizują loterie promocyjne, audioteksowe bądź fantowe, 2. Takie które świadomie rezygnują ze stosowania tych technik marketingowych, 3. Te, które loterie organizują nie zdając sobie sprawy, że to faktycznie robią. Omówmy pokrótce każdą z trzech kategorii.

Pierwszą grupą

są podmioty, które aktywnie i zgodnie z przepisami prawa organizują we własnym zakresie bądź zlecają wyspecjalizowanym podmiotom organizację jednej z trzech rodzajów loterii, jaką na gruncie ustawy o grach hazardowych można zorganizować w Polsce.

W skład drugiej grupy wchodzą

przedsiębiorstwa, które także w sposób świadomy rezygnują ze stosowania tej techniki promocyjnej, uznając iż proces uzyskania zezwolenia na organizację jest zbyt czasochłonny. Wszak aby uzyskać decyzję Dyrektora Izby Celnej zezwalającą na organizację loterii należy dopełnić szeregu formalności związanych z przygotowaniem regulaminu, sporządzeniem wniosku, uzyskaniem bankowej gwarancji wydania nagród, a to dopiero początek, gdyż większość obowiązków spoczywa na organizatorach w związku z prowadzeniem i rozliczeniem loterii.

Dotyczą one konieczności powiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego o planowanym rozpoczęciu urządzania akcji, wskazania sposobu w jaki uzyskiwane są wygrane, przygotowanie i zarejestrowanie w Urzędzie Celnym dwóch (w loteriach promocyjnych) lub nawet 4 (w loteriach audiotekstowych) ewidencji, zamykanie niektórych z nich niezwłocznie po zakończeniu roku kalendarzowego, itd. Często jest tak, że laureat zdążył już zapomnieć lub sprzedać otrzymaną nagrodę, a organizatorzy wciąż formalnie prowadzą rozliczenie akcji.

Trzecią grupą

są podmioty, które loterie urządzają całkiem nie świadomie. Jak to możliwe? Możliwe i wynika (najprawdopodobniej, bo nie sposób posądzać o celowe łamanie przepisów prawa) z niewiedzy. A że od czasów rzymskich wiadomo, iż ignorantia iuris nocet w konsekwencji nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu, postanowiłem pokazać główne zagrożenia wynikające z takiego nieuświadomionego działania.

Niniejszy tekst jest poradnikiem służącym temu, aby przedstawić Państwu zagrożenia jakie płyną z faktu organizacji loterii bez uzyskania stosownych zezwoleń oraz wskazać w jaki sposób prowadzić działania kontrolne własnych akcji marketingowych. Materiał może również służyć jako narzędzie samokontroli podmiotów organizujących loterie.

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi? - Tomasz Makaruk
Przykład loterii organizowanej bez zezwolenia Dyrektora Izby Celnej. ŹRÓDŁO: STRONA WWW ORGANIZATORA.

Pełne omówienie zagadnienia organizacji loterii omówione jest w e-bookach „Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi” a także we wpisie Check lista loterii promocyjnej, dostępnym pod tym linkiem https://www.marketingbusinessblog.pl/check-lista-loterii-promocyjnej/

Pobierz e-book Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi

Post scriptum z 5 września 2022 r.

W dniu 5 września 2022 r. otrzymałem poniższą korespondencję od jednego z Czytelników, który zwrócił uwagę na istotną merytorycznie kwestię. Po uzyskaniu zgody zamieszczam treść e-maila w całości anominizując jednakże na prośbę autora jego dane.

Szanowny Panie Doktorze,

Nazywam się {……………..} i jestem uczestnikiem Seminarium Doktoranckiego w zakresie nauk prawnych w […………………] . Przeczytałem wskazany w tytule e-book i mam pewną uwagę, która może Pana zainteresuje ze względu na ewentualne kolejne publikacje w przyszłości.

Moim zdaniem odpowiedzialność karna za przestępstwo skarbowe związane z urządzaniem lub prowadzeniem wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia loterii promocyjnej wskazana została przez ustawodawcę w art. 108 kks, przy czym Pan wskazał w e-booku art. 107 kks. Art. 108 kks stanowi „lex specialis” dla art. 107 kks, w związku z czym przekładając to na  możliwość zastosowania prawidłowego przepisu – nie ma możliwości w sensie prawnym ukarania osoby organizującej loterię promocyjną lub prowadzącą ją wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia z art. 107 kks, przy czym jeśli doszłoby do wydania takiego wyroku byłby on wadliwy.

Fakt, iż art. 108 stanowi lex specialis przedstawiony został m.in. przez przedstawicieli doktryny prawa, w tym:

1.Kodeks karny skarbowy. Komentarz, prof. dr hab. Leszek Wilk, dr hab. Jarosław Zagrodnik (2021) – „Porównanie treści przepisów art. 107 § 1 KKS oraz art. 108 KKS prowadzi do wniosku, że zachodzi pomiędzy nimi relacja w kontekście zasady lex specialis derogat legi generali”

2. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, dr hab. Grzegorz Skowronek (2020) – „Analiza treści komentowanego przepisu pozwala na stwierdzenie, że art. 108 KKS pozostaje w stosunku specjalności do art. 107 KKS (uchw. SN z 23.4.2002 r., I KZP 9/02, OSNKW 2002, Nr 7–8, poz. 52). Zauważyć bowiem należy, że przepis art. 107 § 1 KKS nie dotyczy wszystkich gier hazardowych ujętych w ustawie o grach hazardowych. Przepis art. 107 § 1 KKS penalizuje urządzanie lub prowadzenie wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia gry hazardowej, natomiast przepis art. 108 KKS urządzanie lub prowadzenie wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia niektórych gier losowych, a to loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej. Tym samym znamieniem specjalizującym jest przedmiot czynności wykonawczej tj. loteria fantowa, gra bingo fantowe, loteria promocyjna lub loteria audioteksowa”.

Pozwoliłem sobie napisać z uwagi na to, że sam lubię jak ktoś wskazuje mi właściwą drogę – szybciej się wtedy rozwijam. Mam nadzieję, że moje uwagi przyjmie Pan Doktor podobnie i nie będzie miał za złe ich przestawienie.

Z poważaniem
[……………….]

***

Ze swojej strony  dla absolutnego rozwiania wątpliwości przytaczam treści wspomnianych art. 107 i 108 kks

Art. 107. KKS

Urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia

§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 108. KKS

Urządzanie lub prowadzenie loterii wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia

§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2.  Jeżeli nadwyżka z loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej była przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Jeżeli planują Państwo organizację loterii promocyjnych i audioteksowych i chcą uczynić to zgodnie z przepisami prawa, zapraszamy do kontaktu z i360 pod adresem Dawid.Luciuk@i360.com.pl bądź 600.534.631

7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *