Check lista loterii promocyjnej - Tomasz Makaruk

Check lista loterii promocyjnej

Jak zorganizować loterię promocyjną, nie zapominając o żadnym z obowiązków wymaganych przez prawo i zdrowy rozsądek?
28

Poniższy tekst stanowi zestaw działań (tzw. check listę) wraz z podstawą prawną, jakie należy podjąć, aby zorganizować, przeprowadzić oraz rozliczyć loterię promocyjną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 847 z późn. zm.), która nie ma charakteru gry hazardowej organizowanej przez sieć Internet.

Darmowy e-book z checklistą

Poniżej mogą Państwo całkowicie bezpłatnie pobrać e-booka z checklistą, przygotowaną w taki sposób, aby krok po kroku przeprowadzić Państwa przez obowiązki wynikające z procesu organizacji loterii promocyjnej.

Materiał nie obejmuje obowiązków ciążących na organizatorze gier hazardowych wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) ani Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387). Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani omówieniem zagadnień związanych z tymi obowiązkami, proszę o kontakt bezpośredni pod adresem tomasz.makaruk@i360.com.pl.

Jaki jest układ e-booka?

Ma on postać tabeli, która składa się z 4 kolumn. W kolumnie pierwszej jest numer kroku, jaki należy podjąć. Ważne jest, aby poszczególne kroki podejmować dokładnie w kolejności omówienia w checkliście. W drugiej – znajduje się omówienie zadania, jakie organizator zobowiązany jest podjąć. W trzeciej – podstawa prawna. W czwartej – jest miejsce na odznaczenie, iż dany krok został wykonany. W praktyce wygląda to tak, jak poniżej:

Check lista loterii promocyjnej - Tomasz Makaruk

Zakres zagadnień omówiony w e-booku

Zbiór zadań do wykonania w związku z organizacją loterii omówiony w e-booku dotyczy organizatora, który eksploatuje urządzenie do gier zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1171 oraz Dz. U. z 2019 poz. 1944), do którego nie będzie miał zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2019 poz. 2314). Mowa tu o przypadku, w którym organizator po zakończeniu realizacji prac związanych z organizacją loterii „nie kończy wykonywania działalności związanych z grami hazardowymi”, słowem będzie realizował niebawem kolejne loterie. Jeżeli nie przewidują Państwo organizacji kolejnych gier hazardowych, a akcja, którą Państwo zakończyli, była jednorazowym przedsięwzięciem, to proszę o kontakt bezpośredni pod adresem tomasz.makaruk@i360.com.pl, aby przedstawić obowiązki związane z tym procesem. Nie są one zawarte w check liście.

Efekt działań zgodnie z checklistą.

Poniżej przykładowa, jedna z setek loterii zorganizowanych przez i360. Celowo prezentuję loterię zakończoną, gdyż wpis na blogu pozostanie na długo, zaś strony trwających loterii są usuwane po ich zakończeniu https://demo.i360.pl/loteriazamocowani/index.php#. Oczywiście sens przykładu nie leży w kreacji strony WWW tylko w fakcie, iż przedmiotowa loteria była przedmiotem kontroli, która zakończyła się tzw. „czystym protokołem” czyli stwierdziła, iż loteria w całości została zorganizowana i rozliczona zgodnie z przepisami prawa.

Check lista loterii promocyjnej - Tomasz Makaruk

22 kroki niezbędne, aby zorganizować loterię promocyjną

Aby w zorganizować loterię promocyjną zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku należy podjąć 22 kroki, które przedstawiają się następująco:

 1. Przygotowanie Regulaminu loterii oraz uzgodnienie zakresu przetwarzanych danych i treści rozdziału regulaminu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
 2. Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
 3. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii.
 4. Uzgodnienie treści klauzul informacyjnych RODO na formularzu rejestracyjnym do loterii.
 5. Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
 6. Odesłanie zezwolenia na urządzenie loterii przez Izbę Administracji Skarbowej.
 7. Przygotowanie Regulaminu odpowiedzialnej gry (jeżeli loteria jest grą hazardową organizowaną przez sieć Internet).
 8. Złożenie wniosku do MF o zatwierdzenie regulaminu odpowiedzialnej gry (jeżeli loteria jest grą hazardową organizowaną przez sieć Internet).
 9. Poinformowanie:
   1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który wydał decyzję zezwalającą na urządzenie loterii o rozpoczęciu działalności objętej zezwoleniem.
   2. Właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o czynnościach podlegających kontroli celno-skarbowej oraz o zapewnieniu warunków i środków do sprawnego jej przeprowadzenia. Podanie danych podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy. Wskazanie opisu sposobu uzyskiwania w loterii jej wyniku od przypadku. Dołączenie zezwolenia na urządzenie loterii oraz regulaminu loterii.
 10. Udostępnienie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2 280 zł oraz ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej celem dokonania poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym.
 11. Pozyskanie druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej.
 12. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych  i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadze­niem gier.
 13. Prowadzenie w formie papierowej rejestru zaświadczeń pracowników obejmującego dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza kopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika.
 14. Prowadzenie archiwizacji danych związanych z urządzaniem loterii (pozwalających na ustalenie przebiegu  i wyniku oraz danych niezbędnych  do identyfikacji uczestnika, jeżeli loteria jest grą hazardową organizowaną przez Internet).
 15. Zapewnienie organom Krajowej Administracji Skarbowej dostępu zdalnego do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym, jeżeli loteria jest grą hazardową organizowaną przez sieć Internet).
 16. Powiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o rozpoczęciu loterii w dniu jej rozpoczęcia.
 17. Powołanie Komisji Nadzoru loterii, wydanie regulaminu działania tej komisji oraz archiwizacja oświadczeń członków Komisji Nadzoru o zgodzie na udział w jej pracach.
 18. Umieszczenie na urządzeniu do gier numeru rejestracji w sposób uniemożli­wiający jego usunięcie oraz umieszczenie na tym urządzeniu w widocznym miejscu informacji zawierającej oznaczenie koncesji lub zezwolenia, na podstawie którego podmiot eksploatujący prowadzi działalność w miejscu aktualnej eksploatacji urządzenia.
 19. Przygotowanie protokołu z losowania po każdym z losowań.
 20. Wystawienie na żądanie Uczestnika imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej
 21. Przedstawienie ewidencji zaświadczeń właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem poświadczenia  zamknięcie ewidencji niezwłocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.  Analogicznie w zakresie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych zgodnie z art. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r.
 22. Sporządzenie i przesłanie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacji dotyczącej przeprowadzonej loterii w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii.

Pobierz darmowy e-book

i360 E-book Checklista loteria promocyjna 2020

Zastrzegając, iż niniejszy e-book nie stanowi porady prawnej, ufamy, iż powyższe kroki umożliwią Państwu sprawną organizację loterii promocyjnej. Zbiór opisanych w nim zadań jest podstawą działań związanych z prowadzeniem loterii, jakie od lat stosujemy w i360 Sp. z o.o.

Jakich niezbędnych do podjęcia kroków nie ma na checkliście?

Powyższa check lista nie zawiera działań mających charakter czysto administracyjny związany z obiegiem dokumentacji wewnętrznej, gdyż ta zależy stricte od zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie Organizatora. Przykładami takich, niezbędnych do realizacji, a niewymienionych w tym dokumencie zadań są np. przygotowanie protokołów wydania nagród, przekazanie pomiędzy właściwymi komórkami organizacyjnymi informacji o kwocie należnego podatku, który został pobrany lub potrącony od laureatów, celem jego uiszczenia na rachunek urzędu skarbowego, itp.

Wszystkich z Państwa zainteresowanych rozmową na temat kompleksowej obsługi loterii zapraszam do kontaktu z dyrektorem sprzedaży Panem Dawidem Łuciukiem pod nr tel. 600.534.631 lub Dawid.Luciuk@i360.com.pl

28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *