Podatkowa pułapka programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej - Tomasz Makaruk

Podatkowa pułapka programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej

Okres świąteczno-noworoczny to czas między innymi nadrabiania zaległości w lekturze na temat zmian w świecie podatków w programach lojalnościowych i motywacyjnych. W szczególności w ręce wpadł mi ważny wyrok NSA z 29.11.2021 r. poświęcony podatkowym konsekwencjom programów motywacyjnych dla managerów.

Programy motywacyjne dla kadry zarządzającej

Programy motywacyjne dla kadry zarządzającej są powszechnie stosowaną techniką, której zadaniem jest zwiększenie efektywności pracy kluczowej kadry managerskiej najwyższego stopnia. Stosowane są one w każdej organizacji, która rozumie potrzebę utrzymania wysokiego zaangażowania swoich najdroższych ze wszystkich zasobów ludzkich. Szczegóły omówiliśmy w rozmowie przeprowadzonej na kanale „O programach lojalnościowych nocą” z Panią Anną Rudzińską – headhunterem, ekspertem od executive search – tytuł odcinka „Programu lojalnościowe dla kadry managerskiej.

Jakkolwiek motywacja zarządzających wiąże się również z konsekwencjami podatkowymi, do których odniósł się ostatnio NSA w wyroku z dnia 29 listopada 2021 r. sygn. akt:, II FSK 809/19, II FSK 862/19 II FSK 808/19. O co chodziło? Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyroki WSA, potwierdzając tym samym, iż managerowie zapłacą podatek dwukrotnie. W pierwszej kolejności po objęciu akcji spółki, wskutek realizacji praw im należnych wynikających z warrantu subskrypcyjnego, a następnie przy zbyciu tych akcji. Równocześnie NSA orzekł, iż przychód dla managera nie powstaje na moment objęcia warrantów subskrypcyjnych (powstaje on dopiero w momencie objęcia akcji w efekcie realizacji praw z warrantu subskrypcyjnego).

Warranty subskrypcyjne, jako narzędzie motywacyjne dla kadry managerskiej

Jak określa Wikipedia, warranty subskrypcyjne to rodzaj bonu, który uprawnia posiadacza do zakupu akcji lub obligacji nowej emisji z dyskontem. Warranty dają posiadaczowi ograniczone w czasie lub nieustające prawo kupna papierów wartościowych lub innych aktywów po ustalonej cenie lub prawo do subskrypcji przyszłych emisji akcji lub obligacji tego samego emitenta. Z kolei Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska określa warranty subskrypcyjne, jako specyficzny rodzaj opcji, w przypadku której stronami transakcji są emitent (instytucja) oraz ich nabywca (w omawianym przypadku byli to przedstawiciele kadry zarządzającej). Warranty subskrypcyjne są bezwarunkowym i nieodwołalnym zobowiązaniem się jego emitenta do określonego działania, np. wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów kwoty rozliczenia lub jak zostało to właśnie zapisane w przedmiotowym planie motywacyjnym – nabycia akcji nowej emisji.

Warranty subskrypcyjne były w omawianej sprawie głównym motywatorem dla kadry zarządzającej, która mogłaby je wymieniać na akcje nowej emisji. Poznański WSA, którego wykładnię podtrzymał NSA, stwierdził, iż managerowie osiągną przychód wraz z objęciem akcji w zamian za warranty subskrypcyjne oraz iż będzie to przychód z praw majątkowych, a nie z działalności wykonywanej osobiście (jak twierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zaskarżonej do WSA interpretacji). W konsekwencji NSA przedstawił wykładnię, iż skoro z chwilą realizacji praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych powstanie przychód, to przy zbyciu akcji koszty jego uzyskania winny być powiększone o dochód określony przy ich nabyciu, na podstawie art. 22 ust. 1db ustawy o PIT.

Jeżeli podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) albo wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), objętych lub nabytych w wyniku realizacji praw majątkowych albo w wyniku realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, w związku z którymi został określony przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b lub pkt 10 albo art. 18, wartość dochodu określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania przychodu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 1e albo w art. 23 ust. 1 pkt 38.

Wyroki zostały omówione także w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 6 grudnia 2021 r. nr 235 (5643)

Podatkowa pułapka programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej - Tomasz Makaruk

Podatkowa pułapka programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej - Tomasz Makaruk

Zapraszam do kontaktu.
O programach lojalnościowych wiemy wszystko.
Podatkowa pułapka programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej - Tomasz Makaruk Tomasz.Makaruk@i360.com.pl
Podatkowa pułapka programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej - Tomasz Makaruk 22 331.09.97

 

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *