Podatek piwny – problemy związane z ustaleniem podstawy do jego obliczenia - Tomasz Makaruk

Podatek piwny – problemy związane z ustaleniem podstawy do jego obliczenia

Niniejszy tekst jest autorskim wpisem mec. Pawła Galińskiego radcy prawnego reprezentującego Kancelarię Radców Podatkowych Galiński&Kleina, którego teksty cieszą się dużą popularnością na blogu.

Jak zapewne Państwo pamiętacie, spółka i360 zajmuje się tworzeniem oraz prowadzeniem programów lojalnościowych oraz loterii promocyjnych i audiotekstowych. W toku naszej wieloletniej działalności jednym z naszych klientów był podmiot będący producentem oraz dystrybutorem napojów alkoholowych. Zlecił on nam usługę polegającą na organizacji loterii promocyjnych piwa. Loteria, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, musiała zostać przeprowadzona z zachowaniem wymagań opisanych w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w oparciu o zezwolenie wydane przez odpowiedni organ administracji publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie reklamy napojów alkoholowych związane jest z koniecznością uiszczenia dodatkowego podatku w wysokości 10% liczonej od wartości netto świadczonych usług reklamy, tzw. „podatku piwnego”. Jest to opłata, jaką zobowiązane są uiszczać podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych.

Podatek piwny – problemy związane z ustaleniem podstawy do jego obliczenia - Tomasz Makaruk
Calculating numbers for income tax return with glasses pen and calculator

W związku z powyższym pojawił się problem dotyczący tego, co klasyfikowane jest jako usługa reklamy i co w sytuacji, kiedy w ramach organizacji i przeprowadzenia wskazanej promocji klient uiszcza oddzielne wynagrodzenie za techniczne czynności związane z organizacją loterii oraz oddzielne wynagrodzenie za samą usługę reklamy. Jaka kwota stanowi wtedy podstawę do obliczenia „podatku piwnego”?

W konsekwencji wystąpiliśmy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zawierającej odpowiedź na pytanie, czy skonstruowanie umów z producentami lub dystrybutorami napojów alkoholowych w taki sposób, by jasno z nich wynikało, co jest usługą reklamy napojów alkoholowych, a przede wszystkim, jakie wynagrodzenie przysługuje z tego tytułu przedsiębiorcy, który ją świadczy, a co wynagrodzeniem z tego tytułu nie jest, pozwala na precyzyjne ustalenie podstawy opodatkowania „podatkiem piwnym” zgodnie z wyszczególnieniem przyjętym w umowie? W naszej ocenie pozwoliłoby to w sposób precyzyjny ustalić wysokość podatku piwnego i w terminie go zapłacić. Nie budzi bowiem wątpliwości, że każdy, kto propaguje znaki towarowe napojów alkoholowych, będzie musiał to uczynić. Podatek ten nie powinien być jednak płacony od tej części wynagrodzenia wypłacanego przez klienta, które to wynagrodzenie dotyczy realizacji przez i360 czynności o charakterze technicznym lub organizacyjnym.

W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej. Stwierdził bowiem, że w wyżej określonym zakresie, merytoryczne rozpatrzenie poprzez wydanie interpretacji uznającej za prawidłowe lub nieprawidłowe stanowisko wnioskującej spółki, wykraczałoby poza uprawnienia przysługujące organowi skarbowemu w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W naszej ocenie jest to niezrozumiałe utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem zagadnienie to dotyczy wprost należności podatkowych, a więc niezaprzeczalnie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Działanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest więc nieuzasadnione.

W naszej ocenie rozstrzygnięcie przedmiotowego zagadnienia może i powinno nastąpić na podstawie przepisów podatkowych. To zagadnienie, z którym zwróciliśmy się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie wkraczało bowiem de facto w sferę oceny czynności cywilnoprawnej, lecz jej skutków w świetle przepisów prawa podatkowego. Skoro bowiem danina określona w art. 13(2) ust. 1a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobierana jest od usługi będącej reklamą napojów alkoholowych, to zasadnym jest udzielenie przez organ skarbowy odpowiedzi na pytanie od jakiej części wynagrodzenia otrzymywanego przez świadczeniodawcę jest ona należna. Czy w sytuacji zawarcia umowy pomiędzy świadczeniodawcą a klientem w zakresie organizacji przez niego loterii będzie to kwota uzgodniona przez strony, stanowiąca określony % z całego wynagrodzenia (dotyczący wynagrodzenia wyłącznie za usługę reklamy) wypłaconego przez klienta na rzecz świadczeniodawcy, czy też od całości wynagrodzenia za organizację loterii? W konsekwencji, czy jeśli wynagrodzenie za organizację loterii zostanie ustalone np. na kwotę 100.000 zł, z czego 10.000 zł będzie dotyczyło reklamy napojów alkoholowych, a 90.000 zł innych usług związanych z organizacją loterii, to podstawą opodatkowania daniną określoną w art. 13(2) ust. 1a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie kwota 10.000 zł, czy też 100.000 zł?

Zdecydowaliśmy się na zaskarżenie wydanej decyzji. Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zostanie Państwu przedstawione w osobnym artykule już po zakończeniu postępowania.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi artykułami napisanymi wspólnie przeze mnie wraz z mec. Pawłem Galińskim oraz jego autorskich wpisów.

 

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *