Kontrola Służby Celnej – doświadczenia i wnioski - Tomasz Makaruk

Kontrola Służby Celnej – doświadczenia i wnioski

Organizując loterie promocyjne i audioteksowe należy spodziewać się kontroli Służby Celnej prowadzonej w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. z 31 stycznia 2013 poz. 156) w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm). Celem niniejszego tekstu jest podzielenie się doświadczeniami z procesu kontrolnego przeprowadzonego w drugim kwartale 2015 r.

Z art. 36. ust. 1. Ustawy o służbie celnej (gdyż na ten artykuł powołali się kontrolerzy) wynika, że kontrola w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania podmiotu podlegającego kontroli jest wykonywana wyłącznie po doręczeniu upoważnienia organu Służby Celnej do przeprowadzenia kontroli oraz okazaniu legitymacji służbowej.

Od tej zasady przewidziane są wyjątki (ust. 2-5) jednakże w omawianej sytuacji nie znajdowały one zastosowania. Z kolei wynika z art. 37. ust. 1. tej ustawy w przypadku, gdy podmiotem podlegającym kontroli jest osoba prawna, upoważnienie jest doręczane członkom zarządu lub innej osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw podmiotu podlegającego kontroli. Zatem wyłącznie doręczenie upoważnienia tym osobom jest równoznaczne z zawiadomieniem o rozpoczęciu kontroli.

W praktyce przedstawiciele organu kontrolującego, bez uprzedniej zapowiedzi, w cywilnym stroju przedstawili pismo o kontroli, pod nieobecność Zarządu, jednemu z managerów Organizatora, wskazanym przez pracownika recepcji, bez okazania legitymacji służbowej ani bez sprawdzenia, czy rozmówca należy do grona członków zarządu Organizatora. Tak, osobiście doręczone pismo o kontroli, zawierało spis dokumentów, których przedstawienia (kserokopie potwierdzone przez Zarząd za zgodność z oryginałem) życzył sobie organ kontrolujący. W toku kontroli przekazaliśmy:

 1. Dokumenty rejestrowe: KRS, NIP, REGON organizatora loterii;
 2. Decyzję Dyrektora Izby Celnej;
 3. Regulamin loterii;
 4. Akt powołania Komisji Nadzoru wraz z regulaminem jej funkcjonowania;
 5. Świadectwo zawodowe uprawniające do nadzoru loterii;
 6. Potwierdzenie przelewu opłaty za wydanie zezwolenia na organizację loterii;
 7. Gwarancję bankową wypłaty nagród;
 8. Zawiadomienie o rozpoczęciu urządzania loterii;
 9. Wydruki ze strony internetowej loterii z wykazem zwycięzców;
 10. Oświadczenie o sposobie wyłaniania zwycięzców;
 11. Protokoły z losowań;
 12. Oświadczenie o braku zgłoszonych reklamacji;
 13. Oświadczenie o braku zlecania przygotowania reklamy innym podmiotom;
 14. Posiadane ewidencje, jakie niezbędne są przy organizacji loterii audioteksowej;
 15. Kserokopię okładki druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej;
 16. Informację dotyczącą przebiegu loterii sporządzoną po jej zakończeniu;
 17. Deklaracje podatku od gier oraz potwierdzenie zapłaty tegoż podatku;
 18. Potwierdzenie zapłaty zryczałtowanego podatku od nagród powyżej 2280 zł;
 19. Deklarację roczną PIT 8AR (kontrolowana była loteria z 2014 r. stąd była już dostępna);
 20. Opinię jednostki badającej upoważnionej do badań technicznych automatów i urządzeń do gier;
 21. Dokumentacja zakupu nagród;
 22. Protokoły wydania nagród.

Z lektury powyższej listy wynika, iż większość z jej elementów stanowi zbiór ogólnodostępnych dokumentów, który w większości przypadków były uprzednio składane na ręce Naczelnika Urzędu Celnego. Największe zainteresowanie po naszej stronie wzbudziła przyczyna żądania przedstawienia informacji, jaki zakres prac w zakresie reklamy został przez organizatora zlecony innym podmiotom.

Ponieważ kontrolowana była loteria audioteksowa, której reklama nie jest zabroniona, naszym zdaniem była to próba weryfikacji wypełniania art. 28 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z póz. zm.) mówiącego, iż podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych nie może powierzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier.

Interesującym dla nas był również fakt, iż osoby prowadzące kontrolę życzyły sobie, aby osobiście odbierać dokumenty (odmawiały propozycji dostarczenia ich do siedziby organu kontrolującego) z siedziby organizatora oraz fakt, iż część dokumentów (dokumentacja podatkowa) została zwrócona jako „pozostające poza zakresem zainteresowania organu kontrolnego). Równocześnie w toku rozmów osoby prowadzące kontrole nie życzyły sobie otrzymywać dokumentów wypełniających obowiązki płynące z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z pózn. zm).

Całość zamknęła się trzema, krótkimi wizytami osób prowadzących kontrolę polegających na odbiorze dokumentacji (ich analiza toczyła się poza siedzibą organizatora). W efekcie otrzymanych dokumentów osoby prowadzące kontrolę skontaktowały się telefonicznie celem uzgodnienia terminu podpisania „Protokołu z kontroli doraźnej” oraz podania serii i numeru dowodu osobistego Prezesa Zarządu organizatora loterii „celem wpisania do protokołu”, którego kopię pozostawiono ad acta organizatorowi, po jego podpisaniu. Na tym zakończono kontrolę.

dr Tomasz Makaruk

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *