Promocja typu "najszybsza poprawna odpowiedź udzielona SMS-em wygrywa" jest loterią audioteksową! - Tomasz Makaruk

Promocja typu „najszybsza poprawna odpowiedź udzielona SMS-em wygrywa” jest loterią audioteksową!

Planując szereg działań promocyjnych na rok bieżący zwróciłem się do Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwa Finansów o wydanie decyzji rozstrzygającej czy przedstawiona we wniosku gra „Najszybsza poprawna odpowiedź udzielona SMS-em wygrywa” jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z pózn. zmianami). Moja wątpliwość podyktowana była faktem, iż na rynku polskim odbywa się wiele akcji skierowanych do nabywców

ostatecznych w ramach której zadaniem Uczestnika jest udzielenie SMS-em poprawnej odpowiedzi na pytanie, w ramach których organizatorzy wyłaniają jako laureatów tych Uczestników, którzy zajmują premiowane pozycje na liście osób, które udzieliły poprawnych odpowiedzi jako pierwsze (np. 10 pierwszych osób), które to akcje traktowane są w regulaminach jako konkursy (czyli realizowane bez zgody Dyrektora Izby Celnej).

W piśmie otrzymanym w dniu 26 kwietnia 2013 r. Minister Finansów rozstrzygnął, iż akcja promocyjna realizowana wg wyżej opisanej mechaniki jest loterią audioteksową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. W uzasadnieniu napisano, iż Uczestnik wysyłający wiadomość SMS z poprawną odpowiedzią ma jedynie wpływ na czas w jakim wyśle SMS po odczytaniu pytania. Nie ma natomiast w szczególności wpływu na czas w jakim wysłany przez niego SMS z odpowiedzią na pytanie dotrze do operatora sieci telekomunikacyjnej a następnie do serwera organizatora akcji. Podniesiono także, że operatorzy telekomunikacyjni nie dają gwarancji dotarcia, kolejności dotarcia czy też czasu dotarcia wiadomości SMS do odbiorcy.

Kluczowym zdaniem uzasadnienia jest „Powyższe wskazuje więc na istnienie czynników niezależnych od uczestnika planowanego przedsięwzięcia – zupełnie innych niż wiedza i zręczność gracza. Aktywność uczestnika sprowadza się do wysłania SMS-a i oczekiwania, czy udało mu się uplasować jako pierwszy. Nie może być zatem mowy o rozstrzygnięciu innym niż zależne od przypadku.”

dr Tomasz Makaruk

2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *