Organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A - Tomasz Makaruk

Organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A

Równo przed rokiem, tj. 16 października 2017 r. zamieściłem na blogu omówienie zagadnienia związanego z wątpliwościami organizatora loterii audioteksowej dotyczącymi IGH-1 oraz IGH/1A. Podówczas skoncentrowałem się na właściwości organu, któremu przedkłada się informacje dotyczące funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz sposób ujęcia danych, wobec wątpliwości czy należy czynić to narastająco czy w ujęciu kwartalnym. Pełen tekst znajdą Państwo pod tym linkiem https://www.marketingbusinessblog.pl/watpliwosci-organizatora-loterii-audioteksowej-dotyczace-igh-1-oraz-igh1a/

Organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A - Tomasz Makaruk

Przykładowy druk IGH-1

Wydawać mogłoby się, iż temat został wyczerpany i zamknięty, jednakże życie zwykle pisze odmienne scenariusze od tego, co nam się wydaje. Do omówienia kolejnych wątpliwości dotyczących IGH-1 oraz IGH/1A niezbędne jest zacytowanie stosownego art. 79 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2018 r. Poz. 165) – dalej „UOGH”. Posiada on następujące brzmienie:

 

Art. 79.

2. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność monitorowania prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.

Zgodnie z ust. 3 wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U z 2017 r. Poz. 1304) – dalej „Rozporządzenie o IGH”. W par. 1 jego treści powtórzono w ślad za UOGH, iż omawiane przepisy prawa znajdują zastosowanie do „podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych”. Pełną treść przepisu cytuję poniżej:

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, i tryb ich przekazywania przez podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych, zwany dalej „podmiotem”.

Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych grami hazardowymi są, obok trzech innych kategorii gier, m. in gry losowe, w tym loteria promocyjna. A zatem organizator loterii promocyjnej jest organizatorem gier hazardowych i zgodnie z brzmieniem cytowanego powyżej art. 79 UOGH oraz par. 1 Rozporządzenia o IGH powinien (w literalnym brzemieniu przepisów) obowiązywać go obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w Rozporządzeniu o IGH. Powinien, ale jak się okazuje, nie obowiązuje.

W piśmie z dnia 21 sierpnia 2018 r. Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów wystosował pismo do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w którym zwraca się o „pouczenie o wynikającym z ustawy o grach hazardowych obowiązku informacyjnym lub jego braku” w przypadku gdy organizator loterii promocyjnych składa formularz IGH-1 pomimo braku takiego obowiązku. Stanowisko takie zostało potwierdzone w piśmie z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygnowane przez Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w którym zaprezentowane stanowisko, iż formularze IGH-1 dotyczące wydania zezwoleń na organizowanie loterii audiotekstowych składa się tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania takich zezwoleń na przeprowadzenie powyższych loterii w danym kwartale. Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o grach hazardowych powstaje w momencie uzyskania zezwoleń, w innym przypadku obowiązku takiego nie ma”.

Organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A - Tomasz Makaruk

Pomimo, iż stanowisko takie nie wynika z literalnego brzmienia UOGH to trudno sobie wyobrazić, aby dysponując dwoma wymienionymi powyżej pismami zawierającymi stanowisko dwóch organów nie obronić tezy o braku obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A podczas ewentualnej kontroli. Podsumowując zatem – organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A.

Na koniec pragnę zastrzec, iż stanowisko Ministerstwa Finansów czy organu podatkowego nie jest źródłem prawa. Nawet jeżeli zostało wyrażone na piśmie. W tym konkretnym przypadku dzielę się z Państwem doświadczeniami Spółki, której pracami kieruję. Trudno orzec czy w przypadku innych podmiotów organizujących loterie promocyjne, zwłaszcza takie, na które decyzje o udzieleniu zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnych wydają Dyrektorzy innych niż łódzka Izb Administracji Skarbowej, stanowisko to będzie miało zastosowanie.

3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *