Tomasz Makaruk
Tryb zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych - Tomasz Makaruk

Tryb zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych

W dniu 5 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U z 2019 r. poz. 20). Rozporządzenie określa, iż roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej…
4

W dniu 5 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U z 2019 r. poz. 20). Rozporządzenie określa, iż roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.


Tryb zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych - Tomasz Makaruk

W zakresie loterii promocyjnych i audiotekstowych poprzednia wersja sposobu zgłaszania roszczeń, określona jeszcze w 2010 r. różniła się tym, iż nie przewidywała możliwości zgłoszenia roszczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w konsekwencji nie przewidywała konieczności podania adresu elektronicznego do komunikacji.


Rozporządzenie odwołuje się do art. 21 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz. 164 z pózn. zm), którego treść poświęcona jest przedawnieniu roszczeń z gier hazardowych. W szczególności art. 21 ust. 1 określa, iż roszczenia takie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności, zaś art. 21 ust. 2 iż bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia dzielenia odpowiedzi na reklamację.

W przypadku loterii promocyjnych i audiotekstowych roszczenia, o których mowa powyżej są roszczeniami laureata loterii o wydanie nagrody. Na organizatorze loterii ciąży bowiem obowiązek wydania nagrody osobie, która spełniła warunki regulaminu i została wylosowana.

Warto zauważyć, iż gwarancje bankowe wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii, stanowią zabezpieczenie mające na celu ochronę interesów laureatów w przypadku niewypłacenia lub niewydania nagród przez organizatora.

Każdorazowo gwarancja taka określa czas bezwarunkowego i nieodwołalnego zobowiązania banku – jako gwaranta – do zapłaty kwot zobowiązań organizatora loterii na każde wezwanie Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przez Dyrektora właściwej Izby Administracji Skarbowej. Równocześnie w treści gwarancji wskazuje się czas, w którym trwa odpowiedzialność banku gwaranta. Czas ten obejmuje okres organizacji loterii oraz dodatkowo właśnie sześciomiesięczny okres przedawnienia roszczeń.

4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *