Tomasz Makaruk

Tryb zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych

W dniu 5 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U z 2019 r. poz. 20). Rozporządzenie określa, iż roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej…
4

W dniu 5 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U z 2019 r. poz. 20). Rozporządzenie określa, iż roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

W zakresie loterii promocyjnych i audiotekstowych poprzednia wersja sposobu zgłaszania roszczeń, określona jeszcze w 2010 r. różniła się tym, iż nie przewidywała możliwości zgłoszenia roszczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w konsekwencji nie przewidywała konieczności podania adresu elektronicznego do komunikacji.

Warto zauważyć, iż gwarancje bankowe wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii, stanowią zabezpieczenie mające na celu ochronę interesów laureatów w przypadku niewypłacenia lub niewydania nagród przez organizatora.

Każdorazowo gwarancja taka określa czas bezwarunkowego i nieodwołalnego zobowiązania banku – jako gwaranta – do zapłaty kwot zobowiązań organizatora loterii na każde wezwanie Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przez Dyrektora właściwej Izby Administracji Skarbowej. Równocześnie w treści gwarancji wskazuje się czas, w którym trwa odpowiedzialność banku gwaranta. Czas ten obejmuje okres organizacji loterii oraz dodatkowo właśnie sześciomiesięczny okres przedawnienia roszczeń.

4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *