Tomasz Makaruk

Regulamin odpowiedzialnej gry

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych – dalej: ustawa (pełna analiza głównych zmian w zasadach organizacji loterii od 1 kwietnia 2017 r. omówiona została pod tym linkiem http://www.marketingbusinessblog.pl/glowne-zmiany-w-zasadach-organizacji-loterii-od-1-kwietnia-2017/), która w z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowadziła na mocy art. 15i ust 1 wymóg wdrożenia przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet regulaminu odpowiedzialnej gry, zwróciliśmy się do Ministra Rozwoju i Finansów (Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od gier) z wnioskiem o zatwierdzenie projektu takiego regulaminu.

Poczyniliśmy te kroki z daleko idącej ostrożności, bez względu na okoliczność, że nowo uchwalone przepisy dalekie są od precyzji legislacyjnej i nie zawierają definicji w jakich przypadkach gra powinna być uznana przez jej organizatora jako „urządzana przez sieć Internet”. W świetle tego faktu, istniała wątpliwość czy loterie promocyjne urządzane przez i360 spełniają kryterium „gry hazardowej urządzanej przez sieć Internet”. Wykorzystanie Internetu w organizowanych przez i360 Sp. z o.o. grach polega przede wszystkim na:

  • publikowaniu danych dotyczących gry (w tym regulaminu) na stronie internetowej,
  • rejestracji dokonanego zakupu, uprawniającego do udziału w loterii promocyjnej, przez stronę internetową, polegającej zazwyczaj na podaniu danych osobowych uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i przesłaniu skanu dowodu zakupu,
  • komunikacji z uczestnikiem loterii, przede wszystkim w celu poinformowania go o skutecznym zgłoszeniu udziału w grze oraz o uzyskaniu nagrody (zazwyczaj przez wiadomość SMS lub e-mail),
  • ewentualnie może polegać również na prowadzeniu internetowego konta uczestnika loterii i zapisywaniu na tym koncie punktów (uprawniających później uczestnika do ich wymiany na nagrody rzeczowe lub pieniężne), jeżeli nagrodą w loterii promocyjnej są takie punkty.

Równocześnie zwróciliśmy się  o udostępnienie kryteriów według których dokonać należy weryfikacji, czy dana gra hazardowa jest urządzana przez sieć Internet w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu. Brak definicji legalnej tego pojęcia, jak również deficyt oficjalnych wyjaśnień resortu finansów w tym przedmiocie powodują, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tej branży znajdują się w stanie znacznej niepewności odnośnie obciążających je obowiązków.

Ministerstwo pięciokrotnie przesuwało termin załatwienia sprawy, każdorazowo wydając postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu. Finalnie w grudniu 2017 r. (czyli po upływie ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku) Minister Rozwoju i Finansów wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry urządzanej przez sieć Internet. W piśmie powołano się na fakt, iż stosowny Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, która wydał zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej organizowanej przez wnioskodawcę, nie wydał zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej przez sieć Internet (wydane zezwolenie dotyczy urządzania loterii promocyjnej). W konkluzji zapisano, iż „ (…) w ocenie Ministra Rozwoju i Finansów brak jest podstaw do zatwierdzenia przedstawionego przez Spółkę Regulaminu odpowiedzialnej gry urządzanej przez sieć Internet, w sytuacji, gdy Spółka nie posiada zezwolenia na urządzania loterii promocyjnej przez sieć Internet.”

Wniosek o udostępnienie kryteriów według których dokonywana jest weryfikacja, czy dana gra hazardowa jest urządzana przez sieć Internet pozostał bez odpowiedzi. Wskazano, iż w przypadku wątpliwości czy dane przedsięwzięcie spełnia cechy gry hazardowej, w tym gry urządzanej przez sieć Internet, można wystąpić do Ministra Rozwoju i Finansów (po wniesieniu stosownej opłaty) o rozstrzygnięcie na podstawie art. 2 ust 6 i 7 ustawy.

Słowem komentarza. Minister Rozwoju i Finansów wprowadził swojego rodzaju automatyzm, w ramach którego brak zezwolenia na urządzania loterii promocyjnej przez sieć Internet oznacza brak konieczności zatwierdzania regulaminu odpowiedzialnej gry. Oznacza to bowiem, że jeżeli stosowny Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wyda zezwolenie na urządzania loterii promocyjnej (a nie loterii promocyjnej urządzanej przez sieć Internet) to niezależnie od zakresu wykorzystania sieci Internet w danej promocji nie zajdzie konieczność sporządzania i zatwierdzania regulaminu odpowiedzialnej gry. Tyle tylko, że …. ustawa nie przewiduje trybu w ramach którego można ubiegać się o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej przez sieć Internet (zauważmy, iż art. 39 ustawy mówi o „Wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej). Konsekwencje są daleko idące, gdyż znacząco upraszczają obowiązki ciążące na organizatorach loterii promocyjnych wynikających z zapisów art. 15 a-i ustawy.

2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O mnie

Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Makaruk, z wykształcenia jestem ekonomistą. Na blogu opisuję najciekawsze i najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi spotykam się na co dzień tworząc i prowadząc programy lojalnościowe oraz loterie promocyjne i audioteksowe. Dzielę się wyłącznie konkretną, pogłębioną analizą, która ufam będzie Państwu przydatna w pracy zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej o mnie?

2

Newsletter

Dołącz już dziś do grona 4.8 tysiąca stałych czytelników bloga. Co miesiąc otrzymasz podsumowanie publikacji. Żadnych reklam. Sam ich nie toleruję na skrzynce email. Wyłącznie branżowa wysokospecjalistyczna wiedza, dla osób zawodowo zajmujących się lojalnością i promocjami sprzedaży. Dla wszystkich, którzy podzielą się swoim adresem email przygotowałem niedostępny publicznie ebook zatytułowany „Check lista – jak zorganizować loterię nie zapominając o żadnym z obowiązków wymaganych przez prawo i zdrowy rozsądek”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów otrzymywania newslettera z bloga marketingbusinessblog.pl

Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku z pytaniem przesłanym w powyższym formularzu oraz marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl lub listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Anna Serafin
e-mail: anna.serafin@i360.com.pl

2