Tomasz Makaruk

Postępowanie podczas kontroli z Urzędu Celnego w zakresie prawidłowości przeprowadzenia loterii promocyjnej.

Autorami poniższego tekstu są: Anna Serafin i Tomasz Makaruk.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych z 29 listopada 2010 [Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540] oraz akty wykonawcze wskazują, iż organy Służby Celnej są  uprawnione do kontroli prawidłowości urządzenia loterii promocyjnych.

W grudniu br. loteria promocyjna zorganizowana przy współpracy Inmark360 była przedmiotem kontroli z Urzędu Celnego.

Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie sposobu przeprowadzenia kontroli oraz wskazanie kluczowych elementów zainteresowania osób ją prowadzących.

Kontrola została zapowiedziana drogą telefoniczną do pełnomocnika Organizatora, który prowadził korespondencję z Izbą Celną na etapie pozyskiwania zgody na organizację loterii. Kontrolujący wykazali się daleko idącą elastycznością w zakresie uzgodnienia terminu rozpoczęcia kontroli. Pomimo pierwotnej propozycji, możliwa była zmiana terminu kontroli. Po uzgodnieniu finalnego terminu Organ kontrolujący przesłał potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której to korespondencji zwrócił się o uprzednie przygotowanie kopii z góry określonych dokumentów.

Kontrola prowadzona była w siedzibie Organizatora, zaś rozpoczęła się od wymiany pełnomocnictw do reprezentacji stron. Należy zauważyć, iż Urzędnicy w randze inspektora celnego oraz st. kontrolera celnego dopuścili udział przedstawiciela Inmark360 podczas kontroli, pomimo iż regulaminowym organizatorem loterii promocyjnej był Klient. Patrząc retrospektywnie, Urzędnicy byli zainteresowani w pierwszej kolejności sprawdzeniem, czy w dokumentacji przebiegu loterii znajduje się szereg dokumentów, których stosowanie nie było wymagane w czasach, gdy zgody na organizację loterii promocyjnych wydawało Ministerstwo Finansów, a które obowiązują w obecnym stanie prawnym.

W pierwszej kolejności zwrócono się o przedstawienie oryginałów takich dokumentów, jak: 1. Zarejestrowane w Urzędzie Celnym Ewidencja wypłaconych „wydanych” wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20.000 zł, Ewidencja zaświadczeń o uzyskanej wygranej, 2. Akt Powołania Komisji Nadzoru Nad Prawidłowością Urządzania Loterii Promocyjnej wraz z Regulaminem Komisji Nadzoru; 3. Potwierdzenie zawiadomienia o rozpoczęciu loterii promocyjnej oraz jej zakończeniu wraz z raportem z przebiegu oraz informację dotycząca przeprowadzonej loterii promocyjnej zawierającą zestawienie wszystkich laureatów wraz ze wskazaniem: nagrody jej wartości oraz terminu jej wydania, 4. Wydruk z systemu informatycznego w zakresie treści oraz terminów nadania i otrzymania korespondencji SMS z laureatami, 5. Potwierdzenie wydania nagród, w formie protokołów otrzymania nagród podpisanych przez laureatów oraz kopii awizo firmy kurierskiej potwierdzających, że nagrody zostały nadane w terminie przewidzianym regulaminem; 6. Protokoły z przebiegu losowań.

Po stwierdzeniu posiadania ww. dokumentacji metodą zerojedynkową (czy organizator posiada czy nie posiada) Urzędnicy przystąpili do etapu weryfikacji prawidłowości formy i treści tychże dokumentów, w tym w szczególności ich zgodności z regulaminem loterii promocyjnej oraz właściwymi do nich aktami wykonawczymi do ustawy o grach hazardowych.  Szczególny nacisk położony został na kompletność i spójność z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów danych laureatów nagród o wartości powyżej 20.000 zł w Ewidencji wypłaconych „wydanych” wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20.000 zł, konieczność właściwych podpisów Organizatora na Akcie Powołania Komisji Nadzoru nad Prawidłowością Urządzania Loterii Promocyjnej wraz z regulaminem Komisji Nadzoru; dowód nadania sprawozdania z przebiegu loterii sporządzony na podstawie art.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009r. (Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1820). Ze szczególnym zainteresowaniem studiowany był wyciąg z systemu informatycznego w zakresie komunikacji przychodzącej i wychodzącej SMS weryfikującej laureatów nagród w poszczególnych kategoriach, przy czym Urzędników interesowało czy komunikaty wychodzące nadawane były w terminach przewidzianych regulaminem. Pod tym kątem badane były także dowody wydania nagród, oraz dokumenty potwierdzające że nagroda została przez laureata odebrana. Szczegółowo analizowany był także każdy protokół z losowania nagród pod względem zgodności z regulaminem loterii, kompletności podpisów członków Komisji Nadzorującej jak i listy laureatów zawartej w każdym z nich. Dane zawarte w Protokołach były porównywane z wyciągami z systemu informatycznego w zakresie komunikacji SMS z laureatami, a w przypadku wątpliwości konieczne było przedstawienie pisemnych wyjaśnień przez jednego z członków Komisji Nadzorującej.

Warto zwrócić uwagę na fakt że Urzędnicy Służb Celnych w bardzo literalny sposób traktują zapisy zarówno ustawy o grach hazardowych jak i rozporządzeń wykonawczych, w związku z czym ze szczególną uwagą sprawdzają poprawność i zgodność dokumentacji związanej z loterią promocyjną z wzorami w nich przedstawionymi. Także termin wykonania poszczególnych obowiązków jakie spoczywają na Organizatorze jest istotnym elementem podczas kontroli, dokumentacja loterii promocyjnej powinna być nie tylko kompletna pod względem formalnym ale i prowadzona wg zasad i terminów określonych przez regulamin promocji oraz przewidzianych przez ustawodawcę (np. termin przesłania informacji o rozpoczęciu i zakończeniu loterii promocyjnej).

0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O mnie

Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Makaruk, z wykształcenia jestem ekonomistą. Na blogu opisuję najciekawsze i najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi spotykam się na co dzień tworząc i prowadząc programy lojalnościowe oraz loterie promocyjne i audioteksowe. Dzielę się wyłącznie konkretną, pogłębioną analizą, która ufam będzie Państwu przydatna w pracy zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej o mnie?

0

Newsletter

Dołącz już dziś do grona 4.8 tysiąca stałych czytelników bloga. Co miesiąc otrzymasz podsumowanie publikacji. Żadnych reklam. Sam ich nie toleruję na skrzynce email. Wyłącznie branżowa wysokospecjalistyczna wiedza, dla osób zawodowo zajmujących się lojalnością i promocjami sprzedaży. Dla wszystkich, którzy podzielą się swoim adresem email przygotowałem niedostępny publicznie ebook zatytułowany „Check lista – jak zorganizować loterię nie zapominając o żadnym z obowiązków wymaganych przez prawo i zdrowy rozsądek”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów otrzymywania newslettera z bloga marketingbusinessblog.pl

Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku z pytaniem przesłanym w powyższym formularzu oraz marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl lub listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Anna Serafin
e-mail: anna.serafin@i360.com.pl

0