Tomasz Makaruk

Organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A

Równo przed rokiem, tj. 16 października 2017 r. zamieściłem na blogu omówienie zagadnienia związanego z wątpliwościami organizatora loterii audioteksowej dotyczącymi IGH-1 oraz IGH/1A. Podówczas skoncentrowałem się na właściwości organu, któremu przedkłada się informacje dotyczące funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych oraz sposób ujęcia danych, wobec wątpliwości czy należy czynić to narastająco czy w ujęciu kwartalnym. Pełen tekst znajdą Państwo pod tym linkiem http://www.marketingbusinessblog.pl/watpliwosci-organizatora-loterii-audioteksowej-dotyczace-igh-1-oraz-igh1a/

Wydawać mogłoby się, iż temat został wyczerpany i zamknięty, jednakże życie zwykle pisze odmienne scenariusze od tego, co nam się wydaje. Do omówienia kolejnych wątpliwości dotyczących IGH-1 oraz IGH/1A niezbędne jest zacytowanie stosownego art. 79 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2018 r. Poz. 165) – dalej „UOGH”. Posiada on następujące brzmienie:

 

Art. 79.

2. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność monitorowania prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.

Zgodnie z ust. 3 wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U z 2017 r. Poz. 1304) – dalej „Rozporządzenie o IGH”. W par. 1 jego treści powtórzono w ślad za UOGH, iż omawiane przepisy prawa znajdują zastosowanie do „podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych”. Pełną treść przepisu cytuję poniżej:

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, i tryb ich przekazywania przez podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych, zwany dalej „podmiotem”.

Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych grami hazardowymi są, obok trzech innych kategorii gier, m. in gry losowe, w tym loteria promocyjna. A zatem organizator loterii promocyjnej jest organizatorem gier hazardowych i zgodnie z brzmieniem cytowanego powyżej art. 79 UOGH oraz par. 1 Rozporządzenia o IGH powinien (w literalnym brzemieniu przepisów) obowiązywać go obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w Rozporządzeniu o IGH. Powinien, ale jak się okazuje, nie obowiązuje.

W piśmie z dnia 21 sierpnia 2018 r. Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów wystosował pismo do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w którym zwraca się o „pouczenie o wynikającym z ustawy o grach hazardowych obowiązku informacyjnym lub jego braku” w przypadku gdy organizator loterii promocyjnych składa formularz IGH-1 pomimo braku takiego obowiązku. Stanowisko takie zostało potwierdzone w piśmie z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygnowane przez Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w którym zaprezentowane stanowisko, iż formularze IGH-1 dotyczące wydania zezwoleń na organizowanie loterii audiotekstowych składa się tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania takich zezwoleń na przeprowadzenie powyższych loterii w danym kwartale. Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o grach hazardowych powstaje w momencie uzyskania zezwoleń, w innym przypadku obowiązku takiego nie ma”.

Pomimo, iż stanowisko takie nie wynika z literalnego brzmienia UOGH to trudno sobie wyobrazić, aby dysponując dwoma wymienionymi powyżej pismami zawierającymi stanowisko dwóch organów nie obronić tezy o braku obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A podczas ewentualnej kontroli. Podsumowując zatem – organizatorzy loterii promocyjnych nie mają obowiązku składania IGH-1 oraz IGH/1A.

Na koniec pragnę zastrzec, iż stanowisko Ministerstwa Finansów czy organu podatkowego nie jest źródłem prawa. Nawet jeżeli zostało wyrażone na piśmie. W tym konkretnym przypadku dzielę się z Państwem doświadczeniami Spółki, której pracami kieruję. Trudno orzec czy w przypadku innych podmiotów organizujących loterie promocyjne, zwłaszcza takie, na które decyzje o udzieleniu zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnych wydają Dyrektorzy innych niż łódzka Izb Administracji Skarbowej, stanowisko to będzie miało zastosowanie.

 

0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O mnie

Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Makaruk, z wykształcenia jestem ekonomistą. Na blogu opisuję najciekawsze i najtrudniejsze zagadnienia, z jakimi spotykam się na co dzień tworząc i prowadząc programy lojalnościowe oraz loterie promocyjne i audioteksowe. Dzielę się wyłącznie konkretną, pogłębioną analizą, która ufam będzie Państwu przydatna w pracy zawodowej.

Chcesz wiedzieć więcej o mnie?

0

Newsletter

Dołącz już dziś do grona 4.8 tysiąca stałych czytelników bloga. Co miesiąc otrzymasz podsumowanie publikacji. Żadnych reklam. Sam ich nie toleruję na skrzynce email. Wyłącznie branżowa wysokospecjalistyczna wiedza, dla osób zawodowo zajmujących się lojalnością i promocjami sprzedaży. Dla wszystkich, którzy podzielą się swoim adresem email przygotowałem niedostępny publicznie ebook zatytułowany „Check lista – jak zorganizować loterię nie zapominając o żadnym z obowiązków wymaganych przez prawo i zdrowy rozsądek”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów otrzymywania newslettera z bloga marketingbusinessblog.pl

Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku z pytaniem przesłanym w powyższym formularzu oraz marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl lub listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Anna Serafin
e-mail: anna.serafin@i360.com.pl

0